Pagkakaiba sa pagitan ng mga pagbago ng "Unang Pahina"

Mula sa Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Nilikha ang pahina na may '{{#seo:|title=Everything Wiki is encyclopedia and community for and about everything|keywords=Free encyclopedia, Get paid as moderators, Free company advertising, Comp...')
 
Tatak: Manual revert
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Linya 1: Linya 1:
{{#seo:|title=Everything Wiki is encyclopedia and community for and about everything|keywords=Free encyclopedia, Get paid as moderators, Free company advertising, Company promotion|description=Everything Wiki is a community of free, independent moderators and supporters who want to contribute to the common good of humanity. We see it as our responsibility to unite the consumers as well as the service providers, and to create the best possible win/win situation for both sides.}}
{{#seo:|title=Lahat ng Wiki ay encyclopedia at komunidad para sa at tungkol sa lahat|keywords=Libreng encyclopedia, Magbayad bilang mga moderator, Libreng advertising ng kumpanya, promosyon ng Kumpanya|description=Everything Wiki ay isang pamayanan ng malaya, independiyenteng mga moderator at tagasuporta na nais mag-ambag sa karaniwang kabutihan ng sangkatauhan. Nakikita namin ito bilang aming responsibilidad na pagsamahin ang mga consumer pati na rin ang mga service provider, at upang lumikha ng pinakamahusay na posibleng sitwasyon ng panalo / panalo para sa magkabilang panig.}}
<div class="home_category">
<div class="home_category">
<h4 class="box_title">Categories</h4>
<h4 class="box_title">Mga kategorya</h4>
<p>Everything Wiki is a project to build a free encyclopedia for everything and everyone</p>
<p>Ang Lahat ng Wiki ay isang proyekto upang bumuo ng isang libreng encyclopedia para sa lahat at sa lahat</p>
<div class="content_list">
<div class="content_list">
<ul>
<ul>
<li><span>[[:Category:Restaurants|Restaurants]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Mga restawran|Mga restawran]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Companies|Companies]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Mga Kumpanya|Mga Kumpanya]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Places|Places]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Mga lugar|Mga lugar]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Websites|Websites]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Mga website|Mga website]]</span></li>
<li><span>[[:Category:People|People]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Mga tao|Mga tao]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Investments|Investments]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Pamumuhunan|Pamumuhunan]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Blockchain & Cryptocurrencies|Blockchain & Cryptocurrencies]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Mga Blockchain at Cryptocurrency|Mga Blockchain at Cryptocurrency]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Health & Beauty|Health & Beauty]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Kalusugan at Kagandahan|Kalusugan at Kagandahan]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Technology|Technology]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Teknolohiya|Teknolohiya]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Science|Science]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Agham|Agham]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Shopping & coupons|Shopping & coupons]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Pamimili at mga kupon|Pamimili at mga kupon]]</span></li>
<li><span>[[:Category:History|History]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Kasaysayan|Kasaysayan]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Books|Books]]</span></li>
<li><span>[[:Category:Mga libro|Mga libro]]</span></li>
<li><span>[[Special:Categories|All Other]]</span></li>
<li><span>[[Special:Categories|Lahat ng Iba Pang]]</span></li>
</ul>
</ul>
</div>
</div>
Linya 24: Linya 24:
<div class="home_twocolumn">
<div class="home_twocolumn">
<div class="left">
<div class="left">
<h4 class="box_title">About Everything Wiki</h4>
<h4 class="box_title">Tungkol sa Everything Wiki</h4>
<div class="desc">
<div class="desc">
<p>We are a community of free, independent moderators and supporters who want to contribute to the common good of humanity. We see it as our responsibility to unite the consumers as well as the service providers, and to create the best possible win/win situation for both sides. Everything|Wiki does not belong to individual persons or companies, but to anyone who wants to be a part of the community.</p>
<p>Kami ay isang komunidad ng malaya, independiyenteng mga moderator at tagasuporta na nais na magbigay ng kontribusyon sa karaniwang kabutihan ng sangkatauhan. Nakikita namin ito bilang aming responsibilidad na pagsamahin ang mga consumer pati na rin ang mga service provider, at upang lumikha ng pinakamahusay na posibleng sitwasyon ng panalo / panalo para sa magkabilang panig. Everything|Wiki ay hindi kabilang sa mga indibidwal na tao o kumpanya, ngunit sa sinumang nais na maging bahagi ng pamayanan.</p>
<p>Everything|Wiki is the upgraded version of Wikipedia and other encyclopedias, which also allows reporting on other public persons or small companies. With us, there are no restrictions, as long as they are morally and legally justifiable.</p>
<p>Everything|Wiki ay ang na-upgrade na bersyon ng Wikipedia at iba pang mga encyclopedia, na nagpapahintulot din sa pag-uulat sa ibang mga taong pampubliko o maliliit na kumpanya. Sa amin, walang mga paghihigpit, basta ang mga ito ay nabibigyang katwiran sa moral at legal.</p>
<p class="lessspaces">All visitors to this site have the opportunity to inform themselves about anyone and anything, and thus protect themselves. There is no one-sided reporting, and the community can help shape the contributions themselves to provide an optimal platform.</p>
<p class="lessspaces">Ang lahat ng mga bisita sa site na ito ay may pagkakataon na ipaalam sa kanilang sarili ang tungkol sa sinuman at anupaman, at sa gayon ay protektahan ang kanilang sarili. Walang isang panig na pag-uulat, at makakatulong ang pamayanan na hubugin ang kanilang mga kontribusyon upang magbigay ng isang pinakamainam na platform.</p>
<p class="nobottom">[[:Everything_wiki:About|...show more]]</p>
<p class="nobottom">[[:Everything_wiki:About|...magpakita pa]]</p>
</div>
</div>
<div class="column_img">
<div class="column_img">
[[File:World.jpg|right|frameless]]
[[Talaksan:World.jpg|right|frameless]]
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="right">
<div class="right">
<h4 class="box_title">Our Benefits</h4>
<h4 class="box_title">Ang aming Mga Pakinabang</h4>
<div class="desc">
<div class="desc">
<p><strong>Benefits for moderators:</strong>
<p><strong>Mga benepisyo para sa mga moderator:</strong>
<ul>
<ul>
<li><span>FREE membership</span></li>
<li><span>LIBRENG membership</span></li>
<li><span>Payment for creating articles. Compensation is provided via a separate cryptocoin*.</span></li>
<li><span>Pagbabayad para sa paglikha ng mga artikulo. Ibinibigay ang bayad sa pamamagitan ng isang hiwalay na cryptocoin *.</span></li>
<li><span>Bonus payments for the best and most active moderators. Bonus payments are based on the ranking and the number of articles created and edited.</span></li>
<li><span>Mga pagbabayad ng bonus para sa pinakamahusay at pinaka-aktibong mga moderator. Ang mga pagbabayad ng bonus ay batay sa pagraranggo at bilang ng mga artikulo na nilikha at na-edit.</span></li>
<li><span>Ranking of the biggest moderators on the home page</span></li>
<li><span>Pagraranggo ng pinakamalaking moderator sa home page</span></li>
<li><span>Good reputation for moderators</span></li>
<li><span>Magandang reputasyon para sa mga moderator</span></li>
<li><span>Part of the active community of Everything|Wiki</span></li><li>Additional payment for referred orders. If a customer books an item with us, we will pass these orders on to our moderators.</li>
<li><span>Bahagi ng aktibong pamayanan ng Everything|Wiki</span></li><li>Karagdagang bayad para sa mga na-refer na order. Kung ang isang customer ay nag-book ng isang item sa amin, ipapasa namin ang mga order na ito sa aming mga moderator.</li>
</ul></p>
</ul></p>
<p class="nobottom">[[Everything_Wiki:Our_Benefits|... show more]]</p>
<p class="nobottom">[[Everything_Wiki:Our_Benefits|... magpakita pa]]</p>
</div>
</div>
<div class="column_img">
<div class="column_img">
[[File:Team-works.jpg|alt=|right|frameless]]
[[Talaksan:Team-works.jpg|alt=|right|frameless]]
</div>
</div>
</div>
</div>
Linya 58: Linya 58:
<div class="home_twocolumn">
<div class="home_twocolumn">
<div class="left">
<div class="left">
<h4 class="box_title">Most popular Articles</h4>
<h4 class="box_title">Pinakatanyag na Mga Artikulo</h4>
<div class="desc fullwidthdesc">
<div class="desc fullwidthdesc">
<TopTenPages offset=0>10</TopTenPages>
<TopTenPages offset=0>10</TopTenPages>
Linya 64: Linya 64:
</div>
</div>
<div class="right">
<div class="right">
<h4 class="box_title">Newest Articles</h4>
<h4 class="box_title">Pinakabagong Mga Artikulo</h4>
<div class="desc fullwidthdesc">
<div class="desc fullwidthdesc">
{{Special:Newestpages/-/10}}
{{Special:Newestpages/-/10}}
<p class="nobottom">[[Special:NewestPages|... show more]]</p>
<p class="nobottom">[[Special:NewestPages|... magpakita pa]]</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="clearing"></div>
<div class="clearing"></div>
</div>
</div>

Pangkasalukuyang pagbabago mula noong 09:40, 28 Setyembre 2021

Tungkol sa Everything Wiki

Kami ay isang komunidad ng malaya, independiyenteng mga moderator at tagasuporta na nais na magbigay ng kontribusyon sa karaniwang kabutihan ng sangkatauhan. Nakikita namin ito bilang aming responsibilidad na pagsamahin ang mga consumer pati na rin ang mga service provider, at upang lumikha ng pinakamahusay na posibleng sitwasyon ng panalo / panalo para sa magkabilang panig. Everything|Wiki ay hindi kabilang sa mga indibidwal na tao o kumpanya, ngunit sa sinumang nais na maging bahagi ng pamayanan.

Everything|Wiki ay ang na-upgrade na bersyon ng Wikipedia at iba pang mga encyclopedia, na nagpapahintulot din sa pag-uulat sa ibang mga taong pampubliko o maliliit na kumpanya. Sa amin, walang mga paghihigpit, basta ang mga ito ay nabibigyang katwiran sa moral at legal.

Ang lahat ng mga bisita sa site na ito ay may pagkakataon na ipaalam sa kanilang sarili ang tungkol sa sinuman at anupaman, at sa gayon ay protektahan ang kanilang sarili. Walang isang panig na pag-uulat, at makakatulong ang pamayanan na hubugin ang kanilang mga kontribusyon upang magbigay ng isang pinakamainam na platform.

...magpakita pa

World.jpg

Ang aming Mga Pakinabang

Mga benepisyo para sa mga moderator:

  • LIBRENG membership
  • Pagbabayad para sa paglikha ng mga artikulo. Ibinibigay ang bayad sa pamamagitan ng isang hiwalay na cryptocoin *.
  • Mga pagbabayad ng bonus para sa pinakamahusay at pinaka-aktibong mga moderator. Ang mga pagbabayad ng bonus ay batay sa pagraranggo at bilang ng mga artikulo na nilikha at na-edit.
  • Pagraranggo ng pinakamalaking moderator sa home page
  • Magandang reputasyon para sa mga moderator
  • Bahagi ng aktibong pamayanan ng Everything|Wiki
  • Karagdagang bayad para sa mga na-refer na order. Kung ang isang customer ay nag-book ng isang item sa amin, ipapasa namin ang mga order na ito sa aming mga moderator.

... magpakita pa