1960 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. II

Mula sa Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(isang boto)
Talaksan:Წიგნები1.jpg
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია

წიგნის სათაური:
1960 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. II


სრული სათაური:
1960 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. II - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1960
რედაქტორი:
ილია აბულაძე


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/259167
სარჩევი
 • PDF ილია აბულაძე - ძველ ხელნაწერთა დაცვა და ტექსტების პუბლიკაცია საბჭოთა საქართველოში
 • PDF მიხეილ ქავთარია - სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონის უცნობი ავტოგრაფი
 • PDF ცისანა აბულაძე - სულხან-საბა ორბელიანის ქართული ლექსიკონის თურქული შესატყვისების შესახებ
 • ციალა ქურციკიძე - ნანათესაობითარი ვითარებითი ძველ ქართულში
 • ნარგიზა გოგუაძე - ნაცვალსახელი თავისი ქართულში
 • ბესარიონ კიკვიძე - მიმღეობის ერთი ტიპის წარმოებისათვის ქართულში
 • მზექალა შანიძე - ძველი ქართული ენის ლექსიკიდან
 • PDF ანა ბაქრაძე - ქართველ მდივან-მწიგნობრებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი
 • PDF შოთა ბურჯანაძე - იმერეთის სამეფოს პოლიტიკური ისტორიისათვის 1784-1789 წწ.
 • PDF თინა ენუქიძე - ს. ტაბიძის ცხოვრება და მოღვაწეობა
 • მაია მამაცაშვილი - თეიმურაზის "ლეილ-მაჯნუნიანის" სპარსული წყაროს საკითხისათვის
 • PDFელენე მაჭავარიანი - ვანის ოთხთავის დეკორაციული მორთულობა
 • PDFილია აბულაძე - აგათანგელოსის "რიფსიმეანთა მარტვილობის" ძველი ქართული თარგმანი
 • თორნიკე ჭყონია - ევსევი ალექსანდრიელის სიტყვა "კჳრიაკისათჳს და უწესოთ მომღერალთათჳს"
 • ცაცა ჭანკიევი - ადამის ოთხთავის ორი გამოუქვეყნებელი გვერდი


You are not allowed to post comments.